Werkwijze2017-09-05T16:56:21+00:00

Om haar doel te bereiken, wil de NVVTK onder meer de volgende activiteiten ondernemen:

1. Kennisuitwisseling tussen trustkantoren onderling

De NVVTK zal als platform dienen waar trustkantoren hun bevindingen, vragen, maar ook feedback van DNB (desgewenst op anonieme basis) met elkaar kunnen delen. Actuele onderwerpen zullen ter sprake komen, zoals bijvoorbeeld de inrichting van de auditfunctie, de SIRA, alsmede toekomstige wet- en regelgeving, waaronder de voorgestelde WTT 2018.

2. Kennisuitwisseling tussen trustkantoren en DNB

De NVVTK kan informatie van de DNB (onder meer inzake de interpretatie van wet- en regelgeving) gekanaliseerd doorgeven aan haar leden. Maar het werkt ook de andere kant op; leden van de NVVTK kunnen informatie en vragen aan de NVVTK verstrekken, die vervolgens door NVVTK aan DNB worden voorgelegd. Het streven is dat een dergelijke gekanaliseerde wederzijdse informatieverstrekking bijdraagt aan een uniforme interpretatie van de wet- en regelgeving, hetgeen ten goede komt aan onze leden en de sector.

3. Organiseren van bijeenkomsten en seminars

De NVVTK is voornemens om bijeenkomsten en seminars te organiseren, om de relevante kennis van werknemers van trustkantoren te vergroten. Leden kunnen hierbij ook vooraf onderwerpen aandragen. Het streven is dat de kosten van deze seminars laag zijn, en dat ook bijeenkomsten worden georganiseerd in de Engelse taal. Dit zorgt voor laagdrempelige en toegankelijke informatieverstrekking, mede met het oog op de wettelijke opleidingsverplichtingen. De NVVTK zal echter geen PE-puntensysteem hanteren. De leden zullen wel gevraagd worden om onderwerpen aan te dragen waar zij in de praktijk mee te maken krijgen. Zo kunnen actuele ontwikkelingen snel worden behandeld.

4. Communicatie tussen trustkantoren en voor hen relevante derden

De NVVTK is ook van plan om contact te leggen met derde partijen waar trustkantoren mee te maken hebben, waaronder banken, leveranciers van CDD-software, compliance officers en auditors.

5. Communicatie richting de samenleving

De reputatie van de trustsector staat maatschappelijk momenteel onder druk. De NVVTK is in dit verband voornemens om een goed en representatief beeld te geven over het functioneren van de sector. Het is hierbij van belang een genuanceerd licht te laten schijnen over de relevante kanten van het vak. Dat vraagt kennis en betrokkenheid. Hierbij wil de NVVTK graag met haar leden over van gedachten wisselen.